Πολιτική Ποιότητας

 Πρωταρχικοί μας στόχοι και όραμα της εταιρίας μας είναι:

·         να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες ενός, σταθερά, υψηλού επιπέδου και κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

·         να υπερκαλύπτουμε τους τεθέντες στόχους του κάθε έτους σ’ ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την βελτίωση.

·         να μειώνει το κόστος των έργων.

·         να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει τόσο η ισχύουσα νομοθεσία όσο και οι ειδικοί όροι από τον πελάτη.

·         να είναι εξασφαλισμένες οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ο κατάλληλος εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό που θα εγγυώνται την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

·         εξασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.

·         εφαρμογή της πολιτικής των επαναλαμβανόμενων επαφών με τους πελάτες μας (follow up), σε όλα τα στάδια επικοινωνίας μαζί τους.

·         αποτελεσματική αξιοποίηση της επικοινωνίας με τους πελάτες.

·         αύξηση του κύκλου των εργασιών και των κερδών.

·         μείωση των δυσαρεστημένων πελατών

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001. 

Κατά συνέπεια τα έργα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πελάτη οι οποίες αναφέρονται στις σχετικές συμβάσεις. Οι διεργασίες πρέπει να παρακολουθούνται και να μετρούνται έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν για να είναι δυνατή η διαρκής βελτίωσή τους. 

Οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και οι αντίστοιχοι δείκτες τους, ανασκοπούνται κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας από την Διοίκηση της Εταιρίας. 

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να υποστηρίζει πλήρως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, και παρέχει τους απαιτούμενους πόρους, για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την συνεχή βελτίωση της οργάνωσης της εταιρίας. Επίσης δεσμεύεται να τηρεί τη κείμενη νομοθεσία, πρότυπα και κανονισμούς σχετικούς με το πεδίο εφαρμογής. 

Έγκριση 

Ο Εκπρόσωπος της Εταιρίας 

Ημερομηνία: 1-6-2023 

Υπογραφή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ